Fotografie / Photography


Even voorstellen

Mijn naam is Leonie Huitema heb van kinds af aan al ervaring met honden. Diverse trainingen gevolgd (wat ik nog steeds doe) en al jaren bezig met fotografie. Ik heb geen studio maak alle foto's buiten wat ik persoonlijk het mooiste vind zoveel verschillende achtergronden zijn mogelijk. Ik neem altijd de tijd voor een shoot in een ontspannen en gezellige sfeer dat werkt het beste met dieren. Van te voren bespreek ik met jou wat je wensen zijn, spreken wij een datum een een locatie af. Een prachtig portret, actie, sfeer, stand of gangwerk (collage bv nestaankondiging), alles is mogelijk. Naast honden fotografeer ik ook paarden en mensen.

Bekijk hier mijn portfolio!

Tips

Neem wat lekkers mee om je hond te belonen, riem (show) , water, handdoek, waterbak en favoriete speetje.
Wil je een specifieke houding op de foto oefen dit met je hond, dit geldt ook als je meerdere honden samen op de foto wil.
Neem voor elke hond een riem/lijn(show) mee het liefst zo dun mogelijk. Kan je hond niet los is dat geen enkel probleem.
Samen met je hond op de foto? Trek geen felle kleuren aan maar kleuren die bij je hond passen.

Naamsvermelding & auteursrecht

Zorg ervoor dat het logo zichtbaar is en niet wegvalt of van de foto afgeknipt wordt. Je mag mij altijd benoemen of taggen bij je post, jouw ervaring helpt weer andere mensen om mij te ontdekken... alvast bedankt. Foto's mogen niet aangepast worden (bijsnijden, bewerken of filters toepassen). Ik besteed veel aandacht en tijd aan iedere foto om deze zo mooi mogelijk te presenteren.

Wanneer je een foto koopt, koop je een exemplaar voor eigen gebruik. Je krijgt/koopt er geen rechten of licenties bij. De auteursrechten blijven volgens de Nederlandse wet altijd volledig bij de fotograaf. Wil je de foto toch ergens voor gebruiken? Neem dan even contact met mij op.

Ik heb het recht om jou foto's te gebruiken voor mijn portfolio/ Facebook / Instagram enz.

Fotoshoot

Afhankelijk van weersomstandigheden dan wel overmacht kan de fotoshoot door de fotograaf geannuleerd worden, een nieuwe afspraak wordt dan in overleg gepland met de opdrachtgever. We kiezen dan een andere dag uit. Ik fotografeer bijna alles, neem vrijblijvend contact met mij op voor alle mogelijkheden.

Wil je een afspraak maken voor een fotoshoot? Of heb je nog vragen, vraag het gerust. Je kan contact opnemen via contact of direct mailen naar jwonnink@home.nl ik reageer zo snel mogelijk.

Aansprakelijkheid

Leonie Huitema Photography kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen of lichamelijke schade bij mens of dier veroorzaakt tijdens de fotoshoot.


I will introduce myself

My name is Leonie Huitema I have had experience with dogs since childhood. I have followed various training courses (which I still do) and have been involved in photography for years. I don't have a studio, I take all photos outside of what I personally like best, so many different backgrounds are possible. I always take the time for a shoot in a relaxed and friendly atmosphere that works best with animals. I discuss your wishes with you in advance, we agree on a date and a location. A beautiful portrait, action, atmosphere, position or movement (collage eg nest announcement), everything is possible. Besides dogs I also photograph horses and people.
View my portfolio here!

Tips

Bring some treats to reward your dog, leash (show), water, towel, water bowl and favorite toy. If you want a specific position in the photo, practice this with your dog, this also applies if you want to take several dogs together in the photo. Bring a leash/leash (show) for each dog, preferably as thin as possible. If you can't let go of your dog, that's no problem. In the picture with your dog? Do not wear bright colors but colors that suit your dog.

Attribution & Copyright

Make sure that the logo is visible and does not disappear or be cut off from the photo. You can always name or tag me with your post, your experience helps other people to discover me... thanks in advance. Photos may not be modified (crop, edit, or apply filters). I spend a lot of time and attention on each photo to present it as beautifully as possible. When you buy a photo, you buy a copy for your own use. You do not get/buy any rights or licenses. According to Dutch law, the copyrights always remain fully with the photographer. Do you want to use the photo for something? Then please contact me. I have the right to use your photos for my portfolio/Facebook/Instagram etc.

Photoshoot

Depending on weather conditions or force majeure, the photo shoot can be canceled by the photographer, a new appointment will then be scheduled in consultation with the client. We then choose another day. I photograph almost everything, feel free to contact me for all possibilities. Do you want to make an appointment for a photo shoot? Or if you have any questions, feel free to ask. You can contact us via contact or email directly to jwonnink@home.nl I will respond as soon as possible.

Liability

Leonie Huitema Photography can under no circumstances be held liable in the event of accidents or physical damage to humans or animals caused during the photo shoot.